Verslag SVDB Jaarvergadering 2021

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. Alle benodigde vergaderstukken worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

Notulen algemene ledenvergadering 2020
In 2020 is er geen fysieke ALV geweest vanwege Corona. Een en ander is in het mededelingenblad gepubliceerd en op de website gezet. De mogelijkheid was er om stukken op te vragen en in te zien. Hierop kon gereageerd worden.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken en verdere mededelingen.

Jaarverslag seizoen 2020/2021
In verband met de Coronamaatregelen is alles stil komen te liggen gedurende het grootste gedeelte van het seizoen. Alleen de trainingen voetbal voor de jeugdleden zijn doorgegaan. Ook heeft Rolderboys onderling toernooien voor de jeugd georganiseerd. Ondanks dat we weinig hebben kunnen aanbieden zijn de leden en donateurs gebleven.

Financieel Jaarverslag
Het verslag wordt toegelicht door de penningmeester. De opbrengsten komen deels voort uit contributie, sponsoren en acties. Afgelopen seizoen is het laatste kwartaal niet geïnd echter zijn de trainers wel het gehele seizoen doorbetaald.

Verslag en verkiezing kascommissie
De kascommissie heeft decharge verleend. Er is een nieuw lid toegetreden tot de kascommissie.

Contributie
Het bestuur heeft aangekondigd de contributie met 10 euro per lid te willen verhogen. Dit is toegelicht tijdens de vergadering. De laatste 10 jaar is er een krimp geweest van leden en donateurs. Verder zijn de kosten van veldonderhoud en zaalhuur wel gestegen. SVDB krijgt haar jaarbegroting rond door het organiseren van evenementen zoals het Pinkstervolleybal, veldloop, wijn-, paaseitjes- en oliebollenacties.
Daarnaast is er gekeken naar de contributies bij andere verenigingen. Gebleken is dat de contributies bij andere verenigingen aanzienlijk hoger zijn. Om kosten te besparen wordt er ook nagedacht over het afstoten van het trainingsveld zodat we op onderhoudskosten kunnen besparen.

Begroting seizoen 2021
De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. In de begroting zijn ook de opbrengsten van diverse acties meegenomen.

Bestuursverkiezing
Volgens het rooster van aftreden moet de secretaris aftreden. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld en is weer benoemd voor 4 jaar. Het bestuur is nog altijd op zoek naar iemand die de post Algemene Zaken wil bemannen.

Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.