Datum/Tijd
Date(s) - 04/11/2021
20:00 - 23:00

Locatie
Café Popken

Categorieën Geen Categorieën


AGENDA
1. Opening
2. Notulen voorgaande algemene ledenvergadering
3. Ingekomen stukken / mededelingen
4. Jaarverslag seizoen 2020-2021
5. Financiën
– Financieel verslag
– Verslag kascommissie
– Verkiezing kascommissie
– Contributie*
– Begroting seizoen 2021-2022
6. Bestuursverkiezing**
7. Rondvraag
8. Sluiting

Alle documenten worden tijdens de vergadering uitgedeeld.

*Toelichting agendapunt Contributie:
Het bestuur is voornemens de contributie te verhogen met 10 euro per jaar per lid. Tijdens de vergadering wordt dit uitgelegd en toegelicht.

** Toelichting Bestuursverkiezing
Secretaris: Jacqueline Duijvestijn is aftredend volgens het rooster van aftreden, maar heeft zich herkiesbaar gesteld.
Graag wil het bestuur bovengenoemde kandidaat aanstellen tijdens de jaarvergadering op 4 november a.s.  Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk een uur voor de vergadering van 4 november 2021 kenbaar te maken bij Jan Blok. Dit kan door middel van een mail te sturen naar voorzitter@SVDB.nl