Vorig jaar zaten we nog gezellig met elkaar bij café Popken voor onze jaarvergadering en de presentatie van het beleidsplan “SVDB in de Toekomst”. Dat de toekomst er een jaar later heel anders uit zou zien, hadden we niet kunnen vermoeden. Tweemaal een competitiestop, niet meer met elkaar mogen trainen en gymlessen die niet door mochten gaan. Alleen onze loopgroep kon onder bepaalde voorwaarden nog hun training doen.
In januari hadden we onze jaarlijkse veldloop. Nu met een aangepast parcours en heeft de commissie de loop een titel meegegeven als “de hel van Ekehaar”. Na een aantal magere jaren waren er gelukkig nu weer meer deelnemers.
Wat niet doorging was ons altijd gezellige pinkstervolleybaltoernooi. Dit evenement brengt ook altijd nog wat geld in het laadje. Gelukkig hebben we twee keer een beroep kunnen doen op een regeling van het rijk.
Zo kunnen we toch de kosten nog een beetje drukken. Ook een aantal acties, zo als de wijnactie en de grote clubactie konden gewoon doorgaan. De oliebollenactie in samenwerking met het dorpshuis was een groot succes en leverde ook een mooi bedrag op voor de kas. Zo brachten deze acties nog enige verlichting op financieel gebied. Maar toch denkt het bestuur na hoe we onze begroting sluitend kunnen krijgen, omdat de kosten jaarlijks toenemen. Helaas moeten we constateren dat het ledental afneemt. Er is nog één voetbalteam waar er twee jaar geleden nog drie waren. Daarentegen heeft de volleybalafdeling een aanwas van leden, onze gymgroepen draaien prima en ook de loopgroep heeft dit seizoen er weer een aantal nieuwe leden bij gekregen.
Tijdens de presentatie van het beleidsplan werden er een aantal werkgroepen gevormd. Een werkgroep zou dit najaar een E-sports toernooi gaan organiseren maar dit kan onder de gegeven omstandigheden niet plaats vinden. Maar het format ligt er en kan op enig moment uit de la getrokken worden. Ook is een werkgroep gevormd die de mogelijkheid van het vergroten van de sportzaal van het dorpshuis gaat onderzoeken. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met de gemeente over de ingediende plannen. Mooi is het dat je in de buurt een aantal bouwkundigen hebt wonen die goed voorwerk hebben gedaan. Ook op het bestuurlijke vlak wordt er gekeken naar mogelijke vernieuwingen. Onze maatschappij verandert in zo’n hoog tempo dat het aanpassen van statuten en huishoudelijk reglement noodzakelijk zijn.
Onze nieuwe beoogd voorzitter en ik zijn in september naar Gieten geweest voor de ondertekening van het Sportakkoord van de gemeente. De gemeente heeft namelijk in navolging van de landelijke overheid dit sportakkoord opgesteld om verenigingen en individuele sporters bij te kunnen staan in welke vorm dan ook.
Zoals in het begin is verteld is dit een memorabel jaar. Als bestuur hebben we onder de gegeven omstandigheden vergaderd en onze besluiten genomen. Soms met de wetenschap dat een beslissing een week later al weer nietig was.
Onderstaand vindt u de agenda. Bij de diverse agendapunten ziet u hoe wij als bestuur de handelingen zien. Wij verzoeken u binnen veertien dagen te reageren op de verslagen die voorliggen. Mochten er vragen zijn van uw kant, dan willen wij als bestuur er schriftelijk op reageren. Wij hopen zo naar tevredenheid de jaarvergadering te kunnen houden en hopelijk over veertien dagen de besluitvorming aan u te kunnen melden.

Bert Lammers vz

AGENDA

 • Voorwoord voorzitter
  Zie bovenstaand
 • Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2019
  op te vragen bij secretaris: Jacqueline Duijvesteijn, secretaris@ svdb.nl en staat op de website
 • Jaarverslag seizoen 2019-2020
  op te vragen bij secretaris (adres zie boven), en staat op de website
 • Financiën
 • Financieel verslag
  Alleen op te vragen bij de penningmeester: Ina Rosies, penningmeester@svdb.nl
 • Verslag kascommissie
  Kascommissie controleert de boeken
  Verslag niet mogelijk, maar de kascommissie tekent een schriftelijke verklaring waarin zij het bestuur decharge verlenen.
 • Verkiezing kascommissie
  Aanstellen kascommissie. Laatst gekozene blijft aan, toegevoegd met reserve
 • Contributie
  Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met 3.28% (gelijk aan de prijsindexering  van 2020),  komt neer op  € 5,00 per lid, behalve jeugd voet- en volleybal)
 • Begroting seizoen 2020-2021
  Alleen op te vragen bij de penningmeester
 • Bestuursverkiezing
  Voorzitter Bert Lammers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.
  Graag wil het bestuur dhr. Jan Blok aanstellen als voorzitter van SVDB. Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk voor 4 december 2020 bij Jacqueline Duijvestijn kenbaar te maken door een mail te sturen naar secretaris@svdb.nl

Bijlagen: