Datum/Tijd
Date(s) - 16/11/2023
20:00 - 23:00

Locatie
Café Popken

Categorieën Geen Categorieën


Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
Donderdag 16 november 2022 om 20.00 uur
Café Popken

AGENDA
1. Opening
2. Bespreking notulen algemene ledenvergadering 2022
3. Ingekomen stukken en mededelingen
– Aangepaste statuten*
4. Jaarverslag seizoen 2022-2023
5. Financiën
– Financieel verslag
– Verslag kascommissie
– Verkiezing kascommissie
– Contributie**
– Begroting seizoen 2023-2024
6. Bestuursverkiezing***
7. Rondvraag
8. SluiƟng
Alle documenten zijn ter inzage of worden Ɵjdens de vergadering uitgedeeld.

*Tijdens de jaarvergadering heeft iedereen de gelegenheid inzage te hebben en/of terugkoppeling te
geven wat betreft de vernieuwing van de statuten. Na goedvinden of geen tegenbericht zullen de
statuten notarieel worden bekrachtigd zodat SVDB voldoet aan de WBTR-wetgeving. Mocht u vooraf
inzicht willen in de statuten dan graag contact opnemen met Jan Blok op 06-5317035 of stuur een
e-mail naar voorzitter@svdb.nl
** Tijdens de jaarvergadering wil het bestuur voorstellen de contributie te verhogen (voetbal en
volleybal met 10 euro, loopgroep en gym met 5 euro per jaar). De reden hiervan is dat we bepaalde
kosten structureel zien stijgen (zaalhuur, bondslidmaatschappen, energie etc.) en we zien de
overheidssteun afnemen. Om een gezonde positie te kunnen behouden wil het bestuur hiertoe
overgaan. Tijdens de jaarvergadering is er gelegenheid tot inzage en terugkoppeling bestuur. Ook hier
kunt u vooraf inzicht in of informatie over krijgen/opvragen bij Jan Blok op 06-5317035 of stuur een
e-mail naar voorzitter@svdb.nl.
*** Penningmeester: Ina Rosies is aftredend volgens het rooster van aftreden maar heeft zich
herkiesbaar gesteld. Voorzitter volleybal: Minke van Wering is m.i.v. seizoen 2023-2024 gestopt als
voorzitter Volleybal. Jurriena Prins is bereid gevonden haar op te volgen.
Graag willen wij Jurriena en Ina aanstellen tijdens de jaarvergadering op 16 november a.s. Als u zich
als tegenkandidaat wil melden dan hierbij het verzoek om dit uiterlijk één uur voor de vergadering
van 16 november 2023 kenbaar te maken bij de voorziƩer, Jan Blok. Dit kan door een mail te sturen
naar voorzitter@svdb.nl.